AVÍS LEGAL

Contingut. Propietat.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de GM AUDITORS, S.L., o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús. S’ofereix únicament a títol informatiu, i se n’autoritza tan sols l’ús personal i no comercial.

La informació és la vigent en la data de la darrera actualització. GM AUDITORS, S.L. es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment.

L’usuari podrà, pel seu compte i risc, descarregar arxius o fer-ne còpies per a un ús personal exclusivament, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat de GM AUDITORS, S.L. De manera especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment.

Algunes seccions del web permeten descarregar-ne textos i altres fitxers en diferents formats. Per poder descarregar aquests arxius la secció disposa d’un botó que ho indica.

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi GM AUDITORS, S.L., establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a GM AUDITORS, S.L., així com presentar la informacióde GM AUDITORS, S.L. sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

GM AUDITORS, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel mal ús que es faci deL web, essent exclusiva la responsabilitat de la persona que hi accedeix. No es garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es respon dels danys causats per l’accés o per la impossibilitat d’accedir-hi. Tampoc no ens responsabilitzem de la informació de tercers a la que es pugui accedir per enllaços o buscadors a través de GM AUDITORS, la qual cosa té només una finalitat informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els llocs de tercers.

Condicions d’accés

L’usuari del web, mitjançant el seu accés i navegació per la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de conformitat amb la legislació vigent en cada moment, de les condicions de navegació establertes en la mateixa, a les condicions establertes en el present Avís Legal, així com d’acord amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant GM AUDITORS i / o tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
L’accés i navegació per la present web implica acceptar i conèixer els advertiments legals que aquí es recullen. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació entre GM AUDITORS i l’usuari.
En el present avís legal es podrà realitzar, en qualsevol moment, les modificacions que GM AUDITORS consideri necessàries, amb independència de la seva finalitat, sempre que respecti la normativa aplicable.
GM AUDITORS pot prohibir l’accés a la present web a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.
L’usuari de la present web s’haurà d’abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat a la mateixa.

Política de privacitat de les dades personals

Pel present, en el supòsit de la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el “FORMULARI DE CONTACTE” ofert a la web de GM AUDITORS a l’efecte de donar compliment als principis de transparència i informació que preveu el Reglament Europeu de Protecció de dades, l’informem sobre les garanties que ofereix GM AUDITORS, en el tractament de les dades de caràcter personal. En aquest sentit, hem realitzat i mantenim actualitzat el corresponent registre de tractament sobre les dades obtingudes en el present portal, la finalitat és respondre sobre les preguntes que se’ns formulen, presentar els nostres serveis i / o incorporar-lo a la nostra base de dades de recursos humans per a la seva incorporació en processos de selecció de personal. Tots els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició, portabilitat i supressió de les dades. Aquests drets s’han d’exercir per l’usuari mitjançant una sol·licitud adreçada al correu electrònic info@gmauditors.com. En la sol·licitud hauran de figurar: el nom complet de l’usuari, número del document nacional d’identitat o del passaport i descripció del dret exercitat, comprometent-se GM AUDITORS a contestar en el termini legal previst, l’exercici del dret. GM AUDITORS adoptarà les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats de les bases de dades en les que inclogui les dades facilitades pels usuaris, així mateix es compromet a notificar dins el termini establert de qualsevol intromissió que afecta el tractament. En relació amb les dades obtingudes en el present portal no seran cedides a terceres empreses. En el cas que la companyia designi un delegat de Protecció de Dades serà indicat en el present avís de privadesa, en aquest sentit GM AUDITORS es reserva el dret de modificar en un futur la present política de privacitat. Així mateix, en el supòsit de voler obtenir més informació no dubti en contactar amb nosaltres a través del correu electrònic info@gmauditors.com i ampliarem la informació que consideri oportú.

Avís de privacitat

La visita al present portal no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. Per al cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest portal web seran utilitzades de conformitat al previst al Reglament General de Protecció de dades RGPD (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d’abril de 2016. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable GM AUDITORS, S.L. sent conservats en les oficines de la companyia, en aquest sentit s’han aplicat les mesures tècniques necessàries per al correcte tractament de les dades de caràcter personal.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten expressa i inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers, tractats informàticament per GM AUDITORS, S.L., amb la finalitat d’enviar informació sobre els serveis prestats per GM AUDITORS, S.L. i/o incorporar-los als nostres processos de selecció de personal. En aquest sentit, es conservaran les dades durant els terminis legals establerts. Les dades recollides no seran objecte de cessió tret que prèviament s’obtingui el consentiment de l’interessat.
Els usuaris podran revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense efectes retroactius. Així com exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació i portabilitat i oposició de les seves dades de conformitat al que es preveu en la normativa, dirigint-se per correu electrònic a l’adreça info@gmauditors.com
GM AUDITORS, S.L. es compromet a informar, en un futur a els titulars de les dades tractades, el nom i dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades en el supòsit que en el futur s’utilitzés aquesta figura. GM AUDITORS, S.L. es reserva el dret de modificar la present política de privacitat.

Manteniment

Aquest lloc web té un seguiment periòdic. Si detecta alguna frase incoherent, referència errònia o vincle caducat, pot contactar: info@gmauditors.cat