FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

Seleccioneu l’opció desitjada per resoldre alguna qüestió. Si teniu algun dubte que no trobeu entre la llista ens podeu consultar sense compromís complimentant el formulari que trobareu més avall i ens posarem en contacte amb vosaltres, el més aviat possible.

 • Quines empreses estan obligades a auditar els seus Comptes Anuals?

  L’obligatorietat de l’Auditoria queda regulada pel Text Refós de la Llei de Societats de Capital. Pot ser per raons de grandària o com a garantia per determinades operacions societàries com per exemple la disminució de capital per compensació de pèrdues.

 • Les associacions i fundacions han d'auditar els seus Comptes Anuals?

  Depenent de la grandària sí. Aquestes poden estar regulades per legislació d’àmbit estatal o autonòmic que estableixen els límits que obliguen a auditar-se.

 • Qui pot fer auditories?

  Professionals que estiguin inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC).

 • Existeixen diferents tipus d'auditories?

  No, totes les auditories són iguals. En ocasions ens referim a auditories legals o voluntàries per diferenciar si la decisió d’auditar-se ve determinada per la legislació o per la voluntat de l’òrgan de direcció.

 • Quant costa una auditoria?

  El cost d’una auditoria ve determinat pel nombre d’hores necessàries per realitzar el treball de revisió que permeti a l’auditor emetre el seu informe. És per això que el pressupost dependrà, entre altres variables, de la grandària, la qualitat dels processos interns, la complexitat del marc regulatori on opera, el sector i activitat de l’empresa o entitat.

 • Quan és necessari nomenar i inscriure a l'auditor de comptes en el Registre Mercantil?

  Sempre que es tracti d’una auditoria per grandària regulada en l’article 263 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital. El primer nomenament ha de ser com a mínim de 3 i un màxim de 9 exercicis i ho ha de realitzar la Junta General. Finalitzat el primer període poden realitzar-se pròrrogues de 3 anys. És necessari inscriure a l’auditor en el Registre Mercantil.

 • Què és una auditoria de subvenció?

  Es tracta d’un informe de procediments acordats emès per un auditor. L’abast de l’informe ve determinat pel conveni que regula la subvenció.

 • Pot la Junta General de Socis aprovar els Comptes Anuals sense auditar?

  Si la societat es troba obligada a auditar els seus Comptes Anuals no pot aprovar-les sense el corresponent informe d’auditoria.

 • Pot la Junta General aprovar els Comptes Anuals auditats amb una opinió desfavorable o denegada?

  Sí, la Junta General pot aprovar els Comptes Anuals independentment de l’opinió de l’auditor.

 • Qui controla als auditors i garanteix la qualitat del servei que ofereixen?

  Els treballs d’auditoria estan sota la supervisió de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). És un Organisme Autònom, adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat que vetlla per la qualitat dels serveis que ofereixen els auditors.

 • L'auditoria és un cost per a l'empresa?

  Estem convençuts que no. Entenem l’auditoria com un procés generador de millores i de prevenció de riscos per a l’empresa.

 • Quan han de formular-se els Comptes Anuals?

  Els administradors estan obligats a formular els Comptes Anuals en el termini màxim de tres mesos des de la data del tancament de l’exercici social.

 • Quan han d'aprovar-se els Comptes Anuals?

  La Junta General ha d’aprovar els Comptes Anuals en el termini màxim de 6 mesos des de la data de tancament de l’exercici social.

 • Què és la Carta de Manifestacions?

  Document signat per l’òrgan de direcció de la societat o entitat que reconeix que s’ha posat a disposició de l’auditor tota la informació necessària. També inclou les manifestacions sobre fets i/o circumstàncies concretes i rellevants que s’han produït durant l’exercici auditat. La data d’aquesta carta normalment coincideix amb la de l’informe d’auditoria.

CONTACTEU-NOS

  * Nom

  Empresa

  * Email

  * Text

  (*) Camps Requerits