SERVEIS

AUDITORIA OBLIGATÒRIA O LEGAL

 • Societats, en general

  Les societats mercantils i les cooperatives (*) estan obligades a fer auditar els comptes anuals quan durant dos anys consecutius sobrepassin dos dels límits següents:

  Xifra neta de negocis 5.700.000 euros
  Total de l’actiu 2.850.000 euros
  Persones treballadores 50

  (*) Les cooperatives d’habitatges tenen uns condicionants distints

  El nomenament d’auditor es farà per Junta General o Assemblea General a celebrar abans de la finalització del primer exercici, els comptes del qual s’hagin d’auditar. El període inicial mínim del nomenament és de tres anys.

 • Grups de societats

  Estan obligades a formular els comptes anuals consolidats i fer-los auditar, totes les entitats –societats o fundacions- dominants d’un grup de societats, quan el conjunt d’aquestes sobrepassi dos dels límits següents durant dos anys consecutius, calculats o per criteris de consolidació, o per criteris d’agregació, com es mostra:

  Per consolidació  Per agregació
  Xifra neta de negocis 22.800.000 euros 27.360.000 euros
  Total actiu 11.400.000 euros 13.680.000 euros
  Persones treballadores 250 250

  El nomenament d’auditor es farà per Junta General de la societat dominant o Patronat de la fundació a celebrar abans de la finalització del primer exercici, els comptes del qual s’hagin d’auditar. El període inicial mínim del nomenament és de tres anys.

 • Societats, casos particulars (amb independència del volum)

  • Societats en cas d’augment de capital amb càrrec a reserves
  • Societats anònimes en cas d’augment de capital per absorció de crèdits
  • Societats en cas de reduccions de capital social per absorció de pèrdues
  • Societats regulades per la CNMV
  • Entitats que emeten obligacions en oferta pública
  • Entitats que tenen per objecte social qualsevol activitat subjecte a la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades
  • Societats mercantils de crèdit, cooperatives de crèdit o altres que, amb caràcter reservat, retin comptes al Banc d’Espanya
  • Societats del sector elèctric, distribuïdores de gas natural i gasos manufacturats per canalització
  • Societats anònimes esportives si ho exigeix el Consejo Superior de Deportes
  • Institucions d’inversió col·lectiva (fons d’inversió, SICAV), societats gestores d’IIC, dipositaris d’IIC, agències de valors, i societats que es dediquin a la intermediació financera
  • Societats de garantia recíproca
  • Entitats de diner electrònic
  • Societats de capital risc (SCR, FCR, Gestores)
  • Entitats de pagament i entitats amb establiments de canvi de moneda
  • Entitats que hagin rebut subvencions per un valor superior a 600.000 euros (auditar comptes de l’exercici que les hagin rebut, i els de realització de les inversions corresponents). En entitats sense afany de lucre subjectes a llei catalana, la xifra anterior es de 60.000 euros
  • Totes les entitats que durant l’exercici hagin realitzat obres, prestacions de serveis o hagin subministrat serveis a administracions públiques per valor superior a 600.000 euros, i que aquesta xifra representi més d’un 50% de la seva xifra neta de negocis (sotmetre a auditoria els comptes de l’exercici de celebració del contracte i del següent)
  • Sucursals a Espanya d’entitats de crèdit estrangeres que no presentin cc.aa. (sotmetre a auditoria la informació financera a lliurar al Banc d’Espanya)
  • Entitats per manament judicial instat per qui tingui interès legítim
  • Societats i Cooperatives quan un soci que representi al menys, el 5% del capital social ho sol·liciti al registre públic
 • Fundacions i associacions d'utilitat pública

  Les associacions d’utilitat pública estan pbligades a fer auditar el comptes quan durant dos anys consecutius sobrepassin dos dels limits següents:

  Subjectes a llei catalana i estatal
  Xifra neta de negocis 8.000.000 euros
  Total actiu 4.000.000 euros
  Persones treballadores 50

  Les fundacions estan obligades a fer auditar els comptes quan durant dos anys consecutius sobrepassin dos dels límits següents. A més, les subjectes a llei catalana, si es compleixen els requisits indicats en quart i cinquè lloc

  Subjectes a llei catalana (1) Subjectes a llei estatal
  Xifra neta de negocis 3.000.000 euros 2.400.000 euros
  Total actiu 6.000.000 euros 2.400.000 euros
  Persones treballadores 50 50

  O per subvencions rebudes: Quan durant un exercici es rebin subvencions o ajudes amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o a fons de la Unió Europea, per un import total acumulat superior a 600.000 euros. L’auditoria serà obligatòria en l’exercici de la seva recepció (reconeixement comptable) i en els exercicis en què es realitzin les operacions o s’executin les inversions corresponents. També en el cas de contractes amb el sector públic per un import acumulat superior a 600.000 euros, i si aquest import representa més del 50% de la xifra anual de negocis, l’obligació recau en l’exercici de la signatura del contracte i en el següent.

  (1) Particularitats per a les entitats subjectes a llei catalana:

  – Les xifres indicades per a entitats subjectes a llei catalana s’entenen sens perjudici de que s’hagin d’auditar en cas de complir els límits de les societats en general

  – També, les entitats que, almenys el 40% dels seus ingressos provingui de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.

  – També les entitats que hagin rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l’exercici

 • Federacions esportives i unions de clubs (subjectes a la llei catalana)

  Les Federacions Esportives i Unions de Clubs subjectes a la llei catalana estan obligades a fer auditar els comptes quan el Pressupost anual liquidat sigui superior als 300.000 euros.

AUDITORIA VOLUNTÀRIA

ALTRES SERVEIS

 • Revisió Compte Justificatiu de Subvencions (“auditoria de subvencions”)

  Projectes de cooperació (AECID, ACCD, U. Europea, Ajuntaments…)
  Projectes de CDTI
  Projectes del Pla Nacional de Cooperació Público-Privada (INNPACTO)
  Accions de formació (SOC)

 • Emissió d'informes derivats d’altres disposicions normatives

  Per a les declaracions d’envasos a Ecoembes, Ecovidrio
  Per a l’acreditació d’agències de viatges a la IATA

 • Due Diligence

  Revisió financera, comptable, fiscal per a possibles adquisicions de negoci.

 • Dictàmens pericials

  Actuacions com expert independent en matèria financera i comptable
  Avaluacions de dany emergent i lucre cessant.

 • Altres treballs en empreses on no realitzem auditoria

  Valoració d’empreses o parts d’empreses
  Col·laboració amb departaments d’auditoria interna
  Establiment de circuits de control intern
  Assessorament en procediments comptables
  Estudis de caràcter econòmico-financer, viabilitat, etc.
  Revisions periòdiques sobre informació financera i de gestió
  Formació del personal de les empreses en matèria financera i comptable